دیدار مجازی و حضوری هیات نظارت و ارزیابی دیدار مجازی و حضوری  هیات نظارت و ارزیابی با دانشجویان واحد ارسنجان  از طریق لینک vroom.shirazu.ac.ir/nezarat10
زمان 1400/9/10 ساعت 10صبح
 
امتیاز دهی