فایل پروپوزال دانشجویانی که درس پروژه را اخذ نمودند فایل ذیل را دریافت نموده و پس از تکمیل ٰ،فرم را پرینت گرفته و به استاد تحویل نمایند.

فایل پروپزال
 
امتیاز دهی