1392/2/17 سه‌شنبه


تماس با قسمتهای مختلف واحد
آموزش :07143528685امورمالی  ، فرهنگی ، امور فارغ التحصیلان:07143528684
آدرس : ارسنجان _ بلوار دانشگاه- خیابان جهادکشاورزی