1392/2/14 شنبه

اين دانشگاه در سال 86 تاسيس گرديده واكنون داراي 8رشته مي باشد
الهيات گرايش علوم قرآن وحديث
 الهيات گرايش فلسفه وكلام
الهيات گرايش اديان وعرفان
حقوق
روانشناسي
 مديريت دولتي
 مديريت بازرگاني
 حسابداري
وداراي 2 هيات علمي در رشته هاي روانشناسي و مديريت دولتي