ارزشیابی اساتید قابل توجه دانشجویان گرامی *ارزشیابی اساتید از تاریخ 1401/1/31 الی 1401/2/30 در سامانه گلستان فعال خواهد شد.* با توجه به اهمیت موضوع؛ دانشجویان گرامی لازم است از مسیر زیر نسبت به ارزشیابی اساتید خود اقدام نمایند. گلستان ⬅️ ارزشیابی⬅️ استاد⬅️ ارزشیابی
 
امتیاز دهی