کارشناس پشتيبان تلفن همراه شماره فضای مجازی و تلفن ثابت
 حقوق و روانشناسی آذرزارع 7143528684 و9178134634 
حسابداری،مديريت دولتی، مديريت بازرگانی مليحه محمدی 7143528280// 9037281925// 9178881067
 حقوق،روانشناسی، حسابداری،مديريت دولتی، مديريت بازرگانی، الهيات  سيد روح اله نعمت الهی 09173289278و تلفن 07143528685
 
امتیاز دهی