جشنواره بازارچه کارآفرینی برگزاری اولین جشنواره بازارچه کارآفرینی ، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

آدرس سایت جشنواره :

http://karafarini.pnu.ac.ir/fa

آدرس دبیرخانه جشنواره : استان آذربایجان غربی ارومیه خیابان 8 شهریور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

تلفن دبیرخانه جشنواره : 33839995-044 

تلفن مدیر فرهنگی استان :09141494923

 
امتیاز دهی