رسانه فرهنگی ، هنری دانشگاه پیام نور :

رسانه  فرهنگی ، هنری دانشگاه پیام نور :

 • رسانه ای همراه با دغدغه ها ، معضلات ، استعدادها و توانایی های دانشجویان
 • معرفی و تجلیل از از دانشجویان و استعدادهای دانشجویی
 • رسانه ای از جنس دانشجو
 • اداره کل فرهنگی و فوق برنامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور :
 • https://instagram.com/pnu_farhangi?igshid=1rp40u6b3ylp7
 •  
 • مدیریت فرهنگی ، اجتماعی ، دانشجویی دانشگاه پیام نور استان فارس :
 • https://instagram.com/uni.fars?igshid=hkza9w3rz4e4
   
   
  *واحد فرهنگی دانشگاه پیام نور واحد ارسنجان*
 
امتیاز دهی