ارزشیابی اساتید دانشجویان گرامی با مراجعه به سایت گلستان طبق راهنمای  تصویری ذیل از تاریخ 99/1/30لغایت 99/2/31 اقدام به ارزشیابی اساتید نماید

فایل تصویری 1


فایل تصویری 2
 
امتیاز دهی